លក់បន្ទប់ខុនដូ ជិតផ្សារបឹងត្របែក

ជួលផ្ទះផ្លូវមុន្នីវង្ស

៨ចំណុចត្រូវចងចាំសម្រាប់ជីវិត

ខ្សែរឹតតឹងពេកដាច់

ចិត្តមនុស្សផ្គាប់មិនចេះត្រូវ

សម្ពាយបើធ្ងន់ពេក ទម្លាក់ចោលខ្លះ

លោភលន់ជារឿងល្អ ប៉ុន្តែបើបូកពេក គឺវិនាស

ប្រឹងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្នឹង

អត់សុខភាព ស្មើអត់លុយ

មនុស្សចូលចិត្តរាប់អ្នកមានជាសន្តានធម្មជាតិរបស់មនុស្ស

ជីវិតកាន់តែជួបញ្ហាកាន់តែមានន័យ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *