លក់បន្ទប់ខុនដូ ជិតផ្សារបឹងត្របែក

ជួលផ្ទះផ្លូវមុន្នីវង្ស

ប្រកួតសំណេរ (យករង្វាន់កុំព្យូទ័រតូច Raspberry Pi)៖ អនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រ

នេះជាការប្រកាសដល់សិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមការប្រកួតសំណេរ ក្រោមប្រធានបទ «អនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រ»។

រង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ

  1. Raspberry Pi 4 (2GB)
  2. Raspberry Pi 4 (1GB)
  3. Raspberry Pi Zero W

ប្រធានបទ៖

  • បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រ

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម

  • សរសេរនិងផ្ញើអត្ថបទពី៨០០ទៅ១០០០ពាក្យ
  • ជាភាសាខ្មែរ ឬអង់គ្លេស
  • សម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិតកំពុងសិក្សា (មិនកំណត់អាយុ)
  • ផុតកំណត់ត្រឹម៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ២០២០

សូមផ្ញើអត្ថបទសំណេររបស់អ្នកតាមទម្រង់ខាងក្រោម៖

រង្វាន់ទាំងបីខាងលើគឺត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយ Sweet Memory Store